Get Adobe Flash player

  

 

 

  

  

  

Ulti Clocks content

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


นายสุนทร อินโท
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

งานธุรการ

 


นายสาโรช แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รก.
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 


น.ส.ภัทรพร แจ้งไพศาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 


 นางสรินยา สาคีรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 


 นางสาวรัสรินทร์ ฉัตรพัฒน์โภคิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


นางสาวรฐาภรณ์ บุตรสุด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 
น.ส.จิราภรณ์ ปะวะศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นายยศกร ละมุนเมือง
ครูอาสาพัฒนากีฬาประจำสนามกีฬา

 

 
นายเสนอ สมรูป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 


น.ส.ศศิธร นามไพริน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นายสำเริง พันธ์รัมย์
ครูอาสาพัฒนากีฬาประจำสนามกีฬา

 


นายแสน ปะริรัมย์
คนงาน

 

 

  


นายทวีศักดิ์ สุวรรณมณี
ลูกจ้างชั่วคราว