Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กองกิจการสภาฯ


นางประทุม วันทนาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

 

  ฝ่ายกิจการสภา

  ฝ่ายการประชุมสภา

  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานธุรการ

 นายสาโรช แก้วใส
หัวหน้ากิจการสภา

 


นายนำชัย ปุริโสตะโย
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

 


นางสาวชนืกา เชืดชำนาญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสิรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 


- ว่าง -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

 


นางปวริศา ใจมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

 

- ว่าง -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

 

 

 


นางณมน ทะวาเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  

- ว่าง -
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว