Get Adobe Flash player

  

 

 

  

  

  

Ulti Clocks content
 นายสาโรช  แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

-
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


นายสุชาติ ทองกระจาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 


นางอัญชลี แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาวชูใจ ชาติแดง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นายธีทัต อินมะณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายวรเทพ สุขจินดาเสถียร
นิติกรชำนาญการ


นายสุรเชษ ชนะสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


นางรัชพร พลบุบผา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางศาตพร พรหมสิริจรรยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นางปิยะวรรณ์ ทองแถม
นิติกรชำนาญการ

 
 
นายบพิตร บุญฑีกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
น.ส.มณทิยา บุญเพชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นางนพพร ชัยสมัคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 
  
นางกรรณิการ์ สุขเสริม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 

 - ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป

 
น.ส.จินต์ศุจี โค้งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

  
น.ส.เยาวลักษณ์ วรรณโกษิตย์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 


นางนิตยา พัลวัล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบเอกสุริยา ดอมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  
 


น.ส.วรรณา วันตะธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน